Regulamin korzystania z serwisu i sklepu www.BrainGame.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.BrainGame.pl (zwanego dalej Serwisem oraz Sklepem) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie i sklepie produktów.
 2. Korzystając z serwisu www.BrainGame.pl akceptujesz zasady niniejszego regulaminu, oraz polityki prywatności, która stanowi integralną część regulaminu
 3. Właścicielem serwisu www.BrainGame.pl jest:EXPERIA  Kinga Gajko
  ul. Topolowa 104 A
  33-113 Zgłobice
  NIP 869-164-12-94 REGON 120940285
  adres e-mail: info@BrainGame.pl
  (dalej: Administrator)
 4. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba, odwiedzająca lub korzystająca z usług Serwisu przez przeglądarkę internetową, która dokona jakichkolwiek czynności w tym Serwisie i Sklepie (na przykład poprzez: złożenie zamówienia, rejestrację w Serwisie, ściągnięcie darmowej publikacji, podanie adresu email, przystąpienie do programu partnerskiego), staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu i Sklepu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie i Sklepie.
 5. Do korzystania z Serwisu i Sklepu wymagane są standardowe urządzenia wraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętności komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu i Sklepu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików „cookies” – w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu i Sklepu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików „cookies”. Technologia plików „cookies” polega na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych (komputery) osób odwiedzających Serwis i Sklep plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu i Sklepu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie i Sklepie.

2. PRZEDMIOT SERWISU

 1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja i marketing produktów związanych z rozrywką umysłową, rozwojem osobistym i intelektualnym, technikami skutecznej nauki, organizacją czasu i pracy własnej, motywacją i tematami pochodnymi, w postaci publikacji produktów elektronicznych (e-booków, nagrań audio, wideo, kursów) oraz produktów fizycznych.
 2. Administrator Serwisu i Sklepu prowadzi również działalność wydawniczą ebooków i kursów na podstawie umów wydawniczych zawieranych z autorami lub innymi uprawnionymi podmiotami dostarczającymi utwory do ich publikacji w formie elektronicznej, które wydawane są i dystrybuowane za pośrednictwem Serwisu i Sklepu, także na zasadach wyłączności.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowane w nim usługi i produkty (Transakcja), którymi w znacznej mierze są publikacje elektroniczne w postaci ebooków, audiobooków lub druku cyfrowego oraz produkty fizyczne (książki, broszury, gry).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdym produkcie i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wymaganych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu, o których informacje zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz w procesie składania zamówienia.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego ebooka jest pobranie go przez Użytkownika drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocy którego następowało będzie pobieranie. Podczas składania zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania ebooka, mając do wyboru kilka możliwości, z czego nie wszystkie muszą być aktywne dla danego ebooka.
 7. Jeżeli sposób dostawy ebooka związany będzie z udostępnieniem (w emailu lub w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w Serwisie) Użytkownikowi specjalnego hiperłącza (link), za pośrednictwem którego będzie on mógł go pobrać z Serwisu, hiperłącze to skuteczne jest do czasu aktywowania go, które może być dokonane tylko jeden raz. W przypadku nieudanego pobierania pliku – hiperłącze może być reaktywowane po zgłoszeniu nieskuteczności pobrania Administratorowi, albo w przypadku stwierdzenia innych awarii.
 8. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionego ebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami pliku ebooka, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy ebook został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
 9. Użytkownicy mogą otrzymać fakturę VAT po dokonaniu transakcji. Do otrzymania faktury VAT niezbędne jest podanie numeru zamówienia transakcji (ID transakcji), która ma być potwierdzona fakturą VAT i przesłanie pełnych danych do wystawienia faktury na adres email info@BrainGame.pl w ciągu 7 dni od daty zakupu.
 10. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Administratora o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu, a także promujących produkty partnerów Administratora.

Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i Kursów

 1. Nabywca ebooka może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych w urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania pliku ebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki nie zostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka.
 2. Wszelkie ebooki i kursy udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O NABYCIE PRODUKTU

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy; w przypadku Towaru: od dnia jego wydania (odebrania przesyłki z Towarem), zaś w przypadku  rzeczy (Towaru) dostarczanej osobno, partiami lub w częściach:  od dnia objęcia przez Konsumenta   w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa o nabycie Towaru dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony: od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Towaru (rzeczy).
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: EXPERIA Kinga Gajko ul. Topolowa 104A, 33-113 Zgłobice), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail: info@braingame.pl).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od Umowy, na adres Administratora określony w ust. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np.  kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora (dokonanego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). Towar powinien być zapakowany  w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Towaru oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
 5. Administrator niezwłocznie – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do takiej Umowy:
  a) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia  rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od  Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 3, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta lub składania Zamówienia.

5. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub Użytkownika, przesłane drogą elektroniczną na adres email Info@BrainGame.pl lub tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: EXPERIA Kinga Gajko 33-113 Zgłobice, ul. Topolowa 104A
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkty fizyczne (książki, gry itp.) za pośrednictwem Serwisu, służy prawo dokonania ich zwrotu z ograniczeniem czasowym uwzględnionym na stronie danego produktu jeżeli Użytkownik nie będzie zadowolony z zakupionych produktów, jednakże Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmie uzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
 4. Zwrot e-kursów odbywa się poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości do Administratora na adres info@BrainGame.pl, w której Użytkownik oświadczy, iż ma zamiar dokonać zwrotu danego e-kursu, podając jego nazwę oraz datę zakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jest wysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana została przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu, Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora w kwestii danego zwrotu, przesyłając w załączeniu wzór formularza zwrotu, który musi być wypełniony i podpisany przez nabywającego zwracany produkt Użytkownika oraz odesłany listem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora: EXPERIA Kinga Gajko ul. Topolowa 104 A, 33-113 Zgłobice. O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.
 6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratora formularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotu Użytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty ceny za zwracane e-kursy, co zostanie wykonane przez Administratora w okresie nie dłuższym niż 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie, w formie przelewu na rachunek bankowy.
 7. E-kursy mogą być zwracane, tylko w sposób wyżej opisany, po złożeniu przez Użytkownika oświadczenia, iż usunął wszelkie posiadane lub udostępnione osobom trzecim kopie zwracanego produktu mające postać plików komputerowych, a także mające inną postać lub formę niż plik komputerowy (np. w przypadku dokonania wydruku ebooka).

6. NEWSLETTER

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, Usług, Produktów, materiałów niekomercyjnych oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych, Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innych osób działających w jego imieniu.
 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albo działają na szkodę Administratora lub osób trzecich.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 9. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 10. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 11. W przypadku nie zaakceptowania zmian Regulaminu, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.